Στην παρούσα ιστοσελίδα δημοσιεύονται βάσει του άρθρου 232 του νόμου 4072 ΦΕΚ(Α/86/11-4-2012), τα στοιχεία ισολογισμού της εταιρείας.


Οικονομικά στοιχεία έτους 2020

Αρχεία διαθέσιμα προς κατέβασμα. Τα αρχεία αφορούν στη χρήση 2020, 1/1/2020 έως 31/12/2020.